Wij beschermen een populatie van ongeveer 200.000 inwoners en staan 24 u op 24 ten dienste van de bevolking Ons korps beschikt over enkele specialisatieteams waaronder een gaspak en klimteam Opleiding en vorming staat centraal voor alle manschappen en is van groot belang Wij beschikken over een professioneel duikersteam dat bestaat uit 18 gebreveteerde duikers Brandbestrijdng is één van onze belangrijkste taken, volg onze interventies
Wij beschikken over een uitgebreid en modern wagenpark dat bestaat uit 30: VOERTUIGEN

Woord vooraf

Mechelen: zaterdag, 23 augustus 2014

Na de gasramp in Gellingen in 2004 werd beslist dat de brandweer hervormd moest worden.

In 2007 werd een wet gepubliceerd die de krijtlijnen van de brandweerhervorming uiteen zet. Drie grote principes vormen de basis van deze kaderwet.

Ten eerste dat de burger heeft recht op de snelste adequate hulp; op eenzelfde basisbescherming tegen eenzelfde bijdrage en schaalvergroting is noodzakelijk.

De burger heeft recht op de snelste adequate hulp; elke burger heeft recht op eenzelfde basisbescherming tegen eenzelfde bijdrage en schaalvergroting is noodzakelijk.

Naar aanleiding van die wet werd de Zone Rivierenland opgericht, waarvan Mechelen regiohoofd is.

De zone groepeert 15 korpsen die samen 19 gemeenten beschermen met een totale populatie van 400.000 inwoners.

De brandweerhervorming wordt stapsgewijs ingevoerd. Vandaag wordt alles voorbereid om op 1 januari 2015 een volwaardige zone te zijn.

Infobrochure Hulpverleningszone Rivierenland

Geschiedenis

Ken je de geschiedenis van het Mechels brandweerkorps?

Het oudst bewaarde reglement is dat van 1822. Er was toen in feite nog geen sprake van een echt brandweerkorps. Aan het hoofd stond de stadsbouwmeester en ale stadswerklieden waren verplicht mee te helpen tijdens het blussen.

Van het prille begin tot het korps vandaag. De evolutie in de 19e en 20 eeuw, van vrijwillig gewapend korps tot het huidige beroepskorps.

Wie waren de bevelhebbers van toen, anekdotes, de verschillende locaties van de kazernes.

Je kan alles terugvinden op:

De Mechelse Pompiers

Preventie in de kijker

Elk jaar tellen we ongeveer 100 doden bij brand.

Niet het vuur, maar de rook is hierbij het gevaarlijkst. Slachtoffers stikken vaak door de rook.

Daarom is het belangrijk rookmelders te hebben thuis.

Meer info ...

 

De opdrachten van de brandweer reiken veel verder dan brandbestrijding alleen. Zo voert de brandweer ook veel preventieve taken uit.

De bandweerzone ‘Rivierenland’ heeft een eigen brandpreventiedienst die je graag advies geeft over allerlei vergunningen, bouwplannen e.d

Meer info ...

Vacatures

De inschrijvingen voor de vacatures van brandweerman/vrouw zijn afgesloten.

Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds terecht bij de personeelsdienst van de stad op onderstaand adres:

Personeelsdienst stad Mechelen

De volledige functieomschrijving kan je HIER vinden.

Om de kandidaten meer informatie te geven over de werking van de brandweer(shiften, taken, ...), het examenprogramma en hen de gelegenheid te geven vragen te stellen, wordt een vrijblijvende informatiesessie georganiseerd.

Deze gaat door op dinsdag 02 september 2014 om 19.00 in de kazerne van de brandweer, Dageraadstraat, 4-2800 Mechelen.

Wist je dat ...

  • Brandweer Mechelen is regiohoofd van de nieuwe hulpverleningszone Rivierenland
  • Je kan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 naar onze centrale bellen voor hulp.

Contacteer ons

  • Algemeen nummer: 015/ 280 280
  • Dringende interventie: 112
  • Fax: 015/ 21 97 90
  • brandweer Mechelen