Specialisatieteams

Naast het blussen van branden, het bevrijden van mensen uit voertuigen en het uitdelen van zandzakken bij overstromingen heeft de brandweer ook een aantal taken waarvoor zij bijzondere technieken moeten toepassen en/of speciaal materieel nodig hebben.

Het niet-alledaagse karakter van deze opdrachten vereist de interventie van bekwaam en speciaal opgeleid personeel. Om deze gespecialiseerde taken naar behoren uit te kunnen voeren, zijn er een aantal gespecialiseerde teams in het leven geroepen.

De leden van deze teams hebben bijkomende opleidingen gevolgd in hun specialisme en kunnen hun vaardigheden geregeld trainen tijdens oefeningen en reële interventies.

Als regiohoofd van de brandweerzone Rivierenland, moeten we voor elke soort interventie de juiste mensen en middelen kunnen inzetten. Daarom is het korps uitgerust met enkele van deze specialisatieteams, waaronder een:

 • Brandweerduikers worden ingezet in allerlei situaties: het redden van mensen of dieren te water, het leveren van bijstand bij zoekacties van gerechtelijke diensten of het boven water halen van voertuigen.

  Zij hebben een opleiding gevolgd waarbij zoekmethoden en het bergen van personen en of voorwerpen centraal zijn.

  Brandweerduikers werken steeds in team. Een team bestaat uit een interventieduiker, een veiligheidsduiker en een seingever.

  Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 20 april 1973 om een duikersploeg bij de brandweer op te richten. Mechelen was één van de pioniers dat startte met brandweerduikers. Zij waren reeds in het bezit van argili met communicatie en droogpakken.

  Ondanks het feit dat er reeds lang brandweerduikers waren verliep de opleiding intern en moest men het rooien met de middelen die er waren.

  Op het einde van Cdt. Hendrickx zijn loopbaan waren er nog slechts enkele duikers, niet voldoende om permanent 24 uur op 24 te beschikken over duikersteam.

  Toen in 1994 Cdt.Cassimon, zelf een fervent sportduikers, de leiding van het Mechels brandweerkorps overnam, gaf hij nieuwe impulsen naar het oprichten van een volwaardige duikploeg. Binnen de dienst werd gevraagd om nieuwe duikers op te leiden en een twaalftal mensen stelden zich kandidaat.

  Naar materieel toe werd ook fors geïnvesteerd, iedere duiker kon beschikken over een persoonlijk nat duikpak en ontspanner. Droogpakken en reddingsvesten werd als gemeenschappelijk materieel aangekocht. Een nieuwe lichting duikers was opgestaan.

  Het duikersteam bestaat momenteel uit 17 leden en zal in de toekomst verder uitgebouwd worden. Momenteel is er nog één duker in opleiding wat het totaal op 18 zal brengen. We mogen in totaal over 20 duikers beschikken. Zo kunnen nieuwe recruten zich altijd kandidaat stellen om de duikersopleiding aan te vatten.

  In 2013 werd een nieuw 4x4-interventievoertuig aangekocht voor het duikersteam, kostprijs 150 000 €.

  In vijf jaar tijd heeft de stad bijna twee miljoen euro geïnvesteerd in het wagenpark van het korps. In het nieuwe voertuig is er plek voor drie duikers. In de praktijk zullen er dat bij ons twee zijn, plus een begeleider en een chauffeur. Het voertuig is onderverdeeld in drie compartimenten: een bestuurderscabine, een ruimte voor de duikers om zich klaar te maken voor een interventie en een compartiment om het reservematerieel in op te bergen.

  Bij de opbouw van duikerswagen werd maximaal rekening gehouden met de veiligheid van het personeel. Zo werden de stoelen bevestigd op het chassis van het voertuig, en beschikken onze manschappen net zoals in elk ander voertuig over veiligheidsgordels om zich vast te maken. Vandaag is dat niet zo. Om alle terreinen makkelijk te bereiken, kiezen wij ditmaal ook voor een 4x4.

  De dagelijkse leiding van het duikersteam wordt waargenomen door Lt. Philippe Claes.

  Deze officier is een 2* instructeur, instructeur brandweerduiker, en beschikt over een brevet van hoger redder.

  Er zijn 6 duikverantwoordelijken, die verdeeld zijn over de 3 verschillende compagnies.

  Elke ploeg heeft dus twee duikverantwoordelijken die ervoor zorgen dat de duikers voldoende intern begeleid worden.

  De meeste kanidaten werden bij duikclub Neptunus opgeleid tot duiker en haalden allen het lager brevet, nu 2* duiker. Na deze opleiding werden deze mensen omgevormd tot brandweerduiker onder impuls van wijlen collega brandweerman Pierre Van Paesschen † (12 april 2006), die één van de overgebleven duikers was en een hoger brevet bezat, nl 4* duiker.

 • Bij een incident met gevaarlijke stoffen wordt een IGS team ingezet. Onder gevaarlijke stoffen verstaan we radiologische, biologische en chemische risico's.

  Een incident met gevaarlijke stoffen kan dus gaan van een incident in een kerncentrale, een uitbraak van een zwaar virus tot transportongevallen.

  Al deze gevallen vragen de inzet van een gaspakteam omdat de basisuitrusting van een brandweerman niet voldoende beschermt.

  Gaspakdragers zijn opgeleid en getraind is om volgens welbepaalde procedures en met specifiek materiaal te interveniëren.

  Gaspakinzetten in de zone Rivierenland

  Worden zonaal georganiseerd, zoals trouwens in de meeste andere zones van de provincie Antwerpen.

  De zone Rivierenland is in een westelijk en oostelijk deel opgesplitst, in elk deel is er één brandweerpost dat fungeert als steunpost, waar het materiaal voor een gaspakkenteam is ondergebracht.

  Voor de zone Rivierenland hebben de posten Puurs en Duffel deze taak op zich genomen. Post Mechelen vervult de rol als back-up voor de beide subzones dankzij de centrale ligging in de zone Rivierenland.

  In elke steunpost is het materiaal voorzien om een gaspakkenploeg op een veilige manier te laten optreden, volgens de procedures die provinciaal zijn afgesproken en vastgelegd.

  Samenstelling

  Een gaspakkenploeg bestaat uit 14 personen, waaronder 6 gaspakdragers, deze personen worden geacht het brevet gaspakdrager aan een erkende brandweerschool behaald te hebben behaald of, voor de ondersteunende functies) minstens een goede kennis te hebben van de gebruikte procedures.

  Het personeel om een gaspakkenploeg te vormen kan uit de verschillende posten van onze zone komen.

  Door het toepassen van uniforme procedures bij een gaspakinzet kan bij langdurige of complexe interventie vrij gemakkelijk opgeschaald worden met personeel en materieel uit de provincie of zelfs het land.

  Het materieel voor een gaspakkenploeg wordt in Mechelen opgeslagen in een container. Dit materieel bestaat uit de gaspakken, ademluchtapparatuur, communicatieapparatuur, ontsmettingspakken, ontsmettingsdouche, afbakeningsmaterieel voor het ontsmettingsveld, opvangbassin en een elektronisch controlebord (Merlinbord) om de ademluchtvoorraad van de gaspakdragers te kunnen opvolgen.

  Alarmering

  Van de gaspakkenploegen gebeurt vanuit de dispatching van post Mechelen. Naargelang de grootte van het incident worden de gaspakdragers van een subzone of van de hele zone gealarmeerd.

  Omdat de interventietijd van een gaspakdrager beperkt is in tijd, vraagt de inzet van gaspakteams een goede organisatie.

  Een interventie van een IGS team vraagt vereist ook een grote ontplooiïng van manschappen en materiaal.

  Zonale Standaard Operatie Procedure Gaspakken IGS

  Meer informatie over de: Persluchtcontainer

 • RED, RISC of GRIMP-teams worden ingezet op moeilijk bereikbare plaatsen in de hoogte of diepte waar het “gewone” brandweermaterieel ontoereikend is.

  De teams moeten optreden op (grote) hoogte of diepte en in besloten ruimtes. Interventies kunnen plaatsvinden op torens, torenkranen, in bouwputten, appartementsgebouwen, silo’s, enzovoort, maar ook in een natuurlijke omgeving, zoals in bomen of groeves.

  Omdat dergelijke interventies minder frequent zijn, en het werken met touwen een speciale aanpak vergt, is het van het grootste belang dat deze technieken regelmatig worden geoefend om de kennis van de gebruikte technieken en materialen op peil te houden.

  Er wordt dan ook zo vaak mogelijk op reële locaties geoefend.

  Foto's GRIMP team Brandweer Mechelen

  Historiek

  In 2009 werd de Mechelse trots, de Sint-Romboutstoren (538 trappen), toegankelijk voor het grote publiek. Aangezien er elke dag tot 400 bezoekers de toren mogen beklimmen en van boven op de Skywalk kunnen genieten van het prachtige panorama, diende er een plan bedacht te worden hoe iemand , die het slachtoffer wordt van een medisch noodgeval, uit de toren kan worden geëvacueerd.

  In de aanloop van deze openstelling kregen een zestigtal Mechelse brandweermannen een beknopte opleiding touwtechnieken en werd de voorgestelde evacuatietechniek bijgeschaafd tot wat hij nu is.

  Al snel bleek dat de mogelijkheden van de verworven kennis en materiaal zich tot meer leenden dan evacuaties uit de Sint-Romboutstoren en werdennog verschillende andere opleidingen genoten, zij het met een beperkt(er) aantal brandweerlui.

  Praktische problemen die zich stelden op sommige interventies werden onderzocht en bij sommige hiervan boden de touwtechnieken een oplossing.

  In 2013 kregen 6 brandweermannen de kans om zich in deze materie verder te verdiepen aan de brandweerschool van de provincie Luik en werd de graad van “Redder” gehaald bij GRIMP (Groep voor Reddingen en Interventies op Moeilijk bereikbare Plaatsen), oorspronkelijk in het leven geroepen door de Franse brandweer.

  Verdere opleiding en oefeningen werden het afgelopen jaar op regelmatige basis gehouden in samenwerking met naburige GRIMP-teams, in het bijzonder dat van brandweer Zaventem.

  Snel bleek dat dit systeem een antwoord biedt op een heleboel problemen, die zich konden stellen binnen ons beschermd gebied, met uitbreiding naar de gehele zone.

  Sinds dit jaar staat een volwaardig GRIMP-team op stapel, met een doorgedreven opleiding tot interventieleider (IMP3)voor sommigen, en het opleiden van nieuwe brandweermannen tot Redder (IMP2). In de loop van 2015 zal ons team dan volledig operationeel zijn.

  Speciale opleiding

  Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

  Adobe Flash Player ophalen

  Tip

  De Sint Romboutstoren telt 538 trappen, het is niet evident voor minder mobiele mensen om de top te bereiken want er is echter geen lift voorzien.

  De toren ontvangt dagelijks veel toeristen die de Skywalk willen beklimmen, dit was de reden voor ons om klaar te staan op alle noodsituaties.

  Breng een bezoek aan de: Sint Romboutstoren

 • Doel

  Bij een grote brand of een ontsnapping van een gevaarlijk product worden er gewoonlijk metingen verricht om te evalueren of er schadelijke concentraties van deze stoffen zijn vrijgekomen en in welk gebied deze concentratie te hoog is voor de volksgezondheid.

  Op basis van deze metingen zal de interventieleider, de burgemeester of de provinciegouverneur beslissen welke maatregelen er moeten getroffen worden ter bescherming van de bevolking.

  Samenstelling in de Zone Rivierenland

  In dit kader beschikt de zone Rivierenland momenteel over 11 meetploegen, die net zoals de gaspakkenploegen verdeeld zijn in een westelijke en oostelijke subzone.

  Een meetploeg bestaat uit een team van 2 tot 4 brandweerlieden, die de cursus meetploegen aan een erkende brandweerschool met succes hebben afgerond.

  Elke meetploeg beschikt over een prioritair vervoermiddel, kaartmateriaal, instructiefiches en persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder:

  Apparatuur-uitrusting

  • Interventiekledij
  • persoonlijke beschermingsmiddelen (persluchttoestel, chemiepak)
  • meetkoffer met handpomp en meetbuisjes
  • explosiezuurstofmeter
  • PID meter
  • de meetmap met instructiekaarten, stafkaarten, gemeenteplannen, meetformulieren
  • de nieuwe meetpuntenatlassen schaal 1/10.000, eventueel aangevuld met de overzichtskaarten schaal 1/25000
  • een prioritair voertuig
  • schrijfgerief, zaklamp
  • radiocommunicatie via Astrid
  • eventueel Radioactiviteitsmeter en/of persoonlijke dosismeters

  Er wordt zo veel mogelijk nagestreefd dat elke ploeg in onze zone over hetzelfde materieel beschikt zodat de bekomen meetwaarden probleemloos kunnen vergeleken worden en dat werken met elkaars meetinstrumenten zonder problemen mogelijk is.

  Voor de sturing van deze meetploegen heeft de post Sint-Amands zich geëngageerd. Bij oefening of een inzet zullen van deze post de ploegen gestuurd worden door een ploeg van een viertal mensen, eventueel bijgestaan door één of meerder Adviseurs Gevaarlijke Stoffen uit het provinciale wachtbeurtensysteem.

  Alarmering

  Net zoals bij de gaspakkenploegen worden de meetploegen gealarmeerd door de dispatching van de post Mechelen a rato van de noodwendigheden, afhankelijk van de grootte van de meetopdracht of van de beschikbaarheid van de ploegen.

  Het ontwikkelen van een procedure voor de inzet van één of meerdere meetploegen in de regio Rivierenland die door de interventieleiders gekend is en kan toegepast worden.

  De procedure dient er voor te zorgen dat iedereen die betrokken is bij de alarmering en de inzet van de meetploegen niet meer moet improviseren maar dat de opeenvolgende handelingen vastliggen.

  Bovendien wordt de alarmering van de regionale meetploegen geregeld indien deze opgeroepen worden voor bijstand te leveren in een andere Antwerpse regio.

  Meer informatie via het: Zonale Standaard Operatie Procedure Meetploegen

Wist je dat ...

 • Indien er zich een nucleair of chemisch incident voordoet zullen er metingen uitgevoerd worden.
 • Op basis hiervan zal de interventieleider, de burgemeester of de provinciegouverneur beslissen welke maatregelen er moeten getroffen worden ter bescherming van de bevolking.

Contacteer ons

 • Algemeen nummer: 015/ 280 280
 • Dringende interventie: 112
 • Fax: 015/ 21 97 90
 • brandweer Mechelen