RSS nieuws - Sitemap

Naar een regionale brandweer

brandweerDe brandweerdiensten staan voor de grootste hervorming in jaren. Deze hervorming beoogt een schaalvergroting en een betere samenwerking tussen de verschillende bestaande brandweerkazernes.

Maar misschien de grootste wijziging is het doorbreken van de gemeentegrenzen als interventiegrens. Het invoeren van het principe van de 'snelste adequate hulp' verandert de werking van de brandweer grondig.

De gemeenten blijven echter de hoofdspeler op het gebied van de civiele veiligheidszorg.

Dit vloeit voort uit de verantwoordelijkheid van de burgemeester inzake veiligheid zoals vastgelegd in de nieuwe gemeentewet zelf.

De krachtlijnen van deze hervorming werden vastgelegd door de parlementaire begeleidingscommissie voor de hervorming van de civiele veiligheid.

Het eindrapport bevatte een aantal aanbevelingen, een voorstel van structuur en 3 basisprincipes:

 • – De burger heeft recht op de snelste adequate hulp;
 • – Elke burger heeft recht op eenzelfde basisbescherming tegen een gelijkwaardige bijdrageplicht;
 • – Schaalvergroting is noodzakelijk.

Deze principes zullen de rode draad vormen doorheen de hele hervorming. Op dit moment bevindt de brandweer zich in een overgangsfase waarbij de brandweerdiensten stapsgewijs zullen overgaan in een regionale werking.

Iedereen, professional en leek, heeft de mond vol over de hervorming van de brandweer. De meeste debatten gaan over de timing, de implementatie en vooral ... over de financiering van de hervorming.

Zelden wordt uiteengezet hoe het beroep van brandweerman er zal uitzien in de nieuwe structuur, welk statuut krijgt de brandweerman, welke jobs in het leven geroepen worden en hoe die fameuze zone, een gloednieuwe entiteit met rechtspersoonlijkheid, zal bestuurd worden.

We zetten het hierna allemaal op een rijtje.

hulpverleningszones

Basisprincipes van de hervorming

De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid werd opgesteld ter vervanging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming op basis van een overleg tussen alle betrokkenen.

Daartoe werd de Commissie Paulus opgericht waarvan het eindrapport in 2006 werd afgeleverd. De belangrijkste principes uit deze commissie zijn:

 • elke zone heeft het recht op de snelst en meest adequate hulp
 • elke burger heeft recht op dezelfde basisbescherming voor een gelijkwaardige bijdrage
 • schaalvvordelen moeten bevorderd worden om te komen tot een uniforme kwaliteit in de dienstverlening en een efficiënter gebruik van de beschikbare middelen.

De opdrachten

Van de operationele diensten van de civiele veiligheid zijn:

 • de redding van, en bijstand van personen in bedreigende omstandigheden en de bescherming van hun goederen.
 • de dringende geneeskundige hulpverlening (niet in alle grote steden, in Mechelen bv wordt de ziekenwagendienst verzorgd door het St.Maarten ziekenhuis).
 • de bestrijding van brand en ontploffing en hun gevolgen
 • de bestrijding van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, met inbegrip van radioactieve stoffen en ioniserende straling.
 • de logistieke ondersteunng

De wet omschrijft de civiele veiligheid als alle civiele maatregelen en middelen nodig voor het volbrengen van de opdrachten om ten allen tijde personen en hun goederen en leefomgeving ter hulp te komen en te beschermen.

De hervorming heeft als doelstelling een nieuwe juridische entiteit te creëren nl de noodhulpzones, versterking van de veiligheid door middel van de S.A.H.

In 2010 en 2011 werden pre-zones ingesteld om de operationele coördinatie te verbeteren tussen de brandweer.

Als je weet dat er nu 251 verschillende brandweerkorpsen zijn in BelgIë met elk hun eigen statuut, eigen lokaal bestuur, eigen werkregime enz dan is dit cruciaal.

Het is de bedoeling dat elke pompier waar ook in dit land dezelfde rechten en plichten heeft, eenzelfde statuut, dezelfde verloning, zelfde loopbaan, zelfde pensioenregeling, enz.

Dat is nu absoluut niet het geval. We mogen niet evolueren naar 32 verschillende statuten (er zijn 32 zones) zols nu het geval is met 251 verschillende brandweerdiensten.

Er mag geen verschil zijn in de zones wat betreft statuut, verloning, loopbaan en bevorderingen, pensioenen enz. Voor alle collega's die dit mooie beroep uitoefenen, één en hetzelfde statuut en daarmee uit!

Waarom duurt het allemaal zo lang?

Turtelboom

Na de drie liberale ministers Dewael, De Padt en Turtelboom is de hervorming nog geen stap vooruit gegaan.

Joëlle Milquet is de eerste bevoegde minister die duidelijk laat voelen dat ze de brandweehervorming wil afwerken.

Ze maakt duidelijk dat zij een hart en het volle respect heeft voor de brandweer en in het bijzonder voor de brandweerlui; beroeps en vrijwilliger die zich met passie inzetten voor hun medemens in nood met risico voor eigen leven!

Minister Dewael heeft de wet van 15 mei 2007 laten publiceren, that's it. Guido De Padt wou voorit met de hervorming maar werd vakkundig opzij gezet door zijn eigen en andere partijen.

Mevrouw Turtelboom wist niet van welk hout pijlen te maken en al zeker niet hoe ze de brandweer zou moeten hervormen, gelukkig voor haar werd ze geholpen door de politieke impasse en kon ze zich gemakshalve verstoppen achter het feit dat ze minister was in een "regering van lopende zaken", waarmee alles gezegd is.

Sinds het aantreden van minister Milquet en de hele heisa rond pensioenhervorming van ook alweer een liberale minister Vincent Van Quickenborne werd de druk opgevoerd om eindelijk de brandweerhervorming deftig aan te pakken.

Quickie

Quickie"heeft ons eigenlijk verraden met een gebrek aan garanties.

Er zou volgens medling van het kabinet van Binnenlandse Zaken nog veel ruimte zijn om bv het VVP (verlof voorafgaand aan het pensioen) en de eindeloopbaanproblematiek te bespreken/ onderhandelen wat betreft het stauut in de brandweerhervorming.

Vooral omdat de minister zich sterkt maakt dat het statuut zou kunnen afgerond zijn tegen de zoner van 2013, ook hierover zou er een consensus bestaan binnen de regering Di Rupo.

Volgens het persbericht van 20 juli 2012 heeft vice-Eerste minister Joëlle Milquet beloofd de hervorming af te ronden tegen begin 2014.

Persbericht hervorming

Verlof voorafgaand aan het pensioen

Wat de brandweer betreft, zal het Koninklijk Besluit van 3 juni 1999 aangepast worden, rekening houdend met de volgende principes:

1. Het behoud en de mogelijkheid om verlof voorafgaand aan het pensioen zal verzekerd worden en wordt dus definitief.

2. De leeftijdsvoorwaarde voor dit voorafgaand verlof zal vanaf 2013 op de volgende manier evolueren.

 • 56,5 jaar vanaf 2013
 • 57 jaar vanaf 2014
 • 57,5 jaar vanaf 2015
 • 58 jaar vanaf 2016

De andere voorwaarden voorzien in het huidige KB van 3 juni 1999 worden behouden.

Eindeloopbaanregeling

Voor brandweermannen van 56 en ouder zal een systeem van eindeloopbaanregeling onderhandeld worden met de gemeenten en de zones.

De arbeidsomstandigheden en opleidingen van de brandweerlui zullen verbeterd worden opdat ze aan de behoeften en de risico's van het beroep zouden zijn aangepast.

Het statuut van de brandweerman zal worden aangepast om de rechtszekerheid te waarborgen en om de dringende problemen waarmee men geconfronteerd wordt waaronder de kwestie van de arbeidstijd en het einde van de loopbaan een antwoord te bieden.

Het wordt nu toch echt tijd dat alle brandweermannen een waardig statuut krijgen dat ze al lang verdienen.

Conclusie

kledijNa 5 jaar wachten krijgen de prézones vorm. Er moet echter nog een hele weg worden afgelegd vooraleer de echte zones een feit zijn.

Om de brandweerhervorming uit te voeren moet ongeveer 200 miljoen € gevonden worden. Om die te vinden zijn diverse pistes voorgesteld aan de ministers m.b.t een aanvullende financiering.

Enkele voorbeelden daarvan zijn het aantal 100-centrales verminderen, de Civiele Bescherming en de brandweer fusioneren of een bijdrage opleggen aan de verzekeringsmaatschappijen.

Dit laatste voorstel is het belangrijkste en is zelfs opgenomen in het regeerakkoord, want niet alleen de burgers hebben voordeel bij een beter werkende hulpverlening door de brandweer, maar ook de verzekeringsmaatschappijen: hoe sneller de brandweer tussenkomt, hoe minder schade en hoe minder de verzekeraars moeten uitbetalen.

Vandaag is een aanvullende financiering van de brandweerhervorming nog steeds niet rond. Zal dat ooit gebeuren? Er is ook nog altijd geen duidelijkheid omtrent een uniform statuut.

Het voorontwerp van het BVV kan men niet ernstig nemen en is een kaakslag voor alle beroepsbrandweerlui.

Als de hervorming nu niet wordt afgerond is er de afgelopen jaren veel energie en financiële middelen weggegooid en wat zeker zo erg is: brandweerlieden zullen gefrustreerd achterblijven met het gevoel nog maar eens te zijn misleid en aan het lijntje gehouden door de beleidsmensen die zo vaak beweren dat ze de brandweer respecteren. Alle vertrouwen zal weg zijn en dit weer herstellen zal niet kunnen gebeuren met euro's.