Welkom in de zones

Na de gasramp in Gellingen in 2004 besliste de overheid dat de brandweer hervormd moest worden. De brandweerhervorming moet zorgen voor een betere samenwerking tussen de brandweerkorpsen en een betere dienstverlening voor de burger.

In 2007 werd een wet gepubliceerd die de krijtlijnen van de brandweerhervorming uiteen zet. Drie grote principes vormen de basis van deze kaderwet:

  • de burger heeft recht op de snelste adequate hulp
  • elke burger heeft recht op eenzelfde basisbescherming tegen eenzelfde bijdrage
  • schaalvergroting is noodzakelijk.

Naar aanleiding van die wet werd Hulpverleningszone Rivierenland opgericht. De zone groepeert 15 korpsen die samen 19 gemeenten beschermen, met in totaal zo’n 410.000 inwoners.

De brandweerhervorming is stapsgewijs ingevoerd, met 1 januari 2015 als uiteindelijke officiële startdatum.

Meer info vind je terug in het: Nieuw statuut voor de brandweer

Om duidelijk te maken wat er precies zal veranderen, is er een promotiefilmpje gemaakt.

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

In Vlaanderen geldt al lang competentie als uitgangspunt. In Wallonië, maar ook federaal, is alles nog dogmatisch georganiseerd op basis van diploma's, brevetten en jaren ancïeniteit.

Met als pervers effect dat de verdienstelijke en competente medewerkers niet opgewardeerd werden en anderen een hogere graag/verloning kregen waar je grote vragen kon bij stellen.

Bij de manschappen leeft het idee van de officieren die vooral voor zichzelf gezorgd hebben! Dat is een gevolg van het grote aantal majoors en kolonels die ploteseling op de proppen komen.

De reductie van 6 naar 4 officiersgraden is op zich verdedigbaar en past binnen de nieuwe organisatiestructuur.

Maar men had er nooit de graden aan mogen koppelen die er nu zijn, dan had de commotie nooit zo groot geweest.

Wat zijn de uitdagingen voor 2016 ?

Elke zone moet zijn plaats vinden en maximaal inzetten op het veranderingstraject.

Samenwerken met verschillende posten, aanpassen aan een nieuwe bevelstructuur en politieke voogdij, de overdracht van middelen en overeenkomsten verder afhandelen.

KB opleidingen treedt op 1 januari 2016 in werking

Na de aanpassingen aan het advies van de Raad van State, heeft de Ministerraad op 6 november 2015 na een tweede en definitieve lezing het ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten definitief goedgekeurd.

Dit Koninklijk Besluit heeft een belangrijke vernieuwing en modernisering van de brandweeropleidingen tot gevolg en treedt op 1 januari 2016 in werking.

Lees het volledige dossier...

Gevolgen voor de organisatie van de Federale Geschiktheidsproeven en brandweeropleidingen

Tot het nieuwe Koninklijk Besluit voor de brandweeropleidingen in werking treedt, verandert er voor de brandweerscholen, cursisten van brandweeropleidingen en deelnemers aan de Federale Geschiktheidsproeven nog niets.

De brandweerscholen nemen nog steeds de huidig geldende geschiktheidsproeven af en leveren het huidig geldende Federaal Geschiktheidsattest af.

Mensen die vóór inwerkingtreding van het nieuwe Koninklijk Besluit slagen voor de huidig geldende fysieke proeven, zullen achteraf bovendien vermoedelijk vrijgesteld worden van deze fysieke proeven die volgens het nieuwe KB pas na een jaar begeleiding zouden afgenomen worden.

Ook voor de organisatie van en deelname aan brandweeropleidingen verandert er niets voor het nieuwe Koninklijk Besluit in werking treedt.

Opleidingen die voor 1/1/2016 georganiseerd worden, vallen onder het huidige Koninklijk Besluit van 21 februari 2011.

Nieuw KB van 07/12/2015 betreft de opleidingen voor leden van de openbare hulpdiensten Nieuw KB opleidingen

Wist je dat ...

  • Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken
  • Je kan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 naar de noodoproepcentrales bellen voor hulp.
  • De Civiele Bescherming biedt hulp aan de bevolking bij kleine en grote rampen.

Contacteer ons

  • Algemeen nummer: 015/ 280 280
  • Dringende interventie: 112
  • Fax: 015/ 21 97 90
  • brandweer Mechelen