Doelstelling

De hervorming
Van de Civiele Veiligheid heeft drie belangrijke doelstellingen: een optimale organisatie van de hulpverlening aan de bevolking; het vergroten van de veiligheid van burgers en hulpverleners; professionalisering van het werkkader.
In België
De bevolking kan rekenen op ongeveer 18.000 brandweerlieden (vrijwilligers en beroepsmensen), die ingedeeld zijn in 250 brandweerkorpsen over heel België.
In de toekomst
Zal het brandweerlandschap ingrijpend veranderen. De brandweerhervorming, zal heel wat te weeg brengen.

De hervorming van de Civiele Veiligheid (met name brandweer en Civiele Bescherming) heeft drie belangrijke doelstellingen:

 • een optimale organisatie van de hulpverlening aan de bevolking
 • het vergroten van de veiligheid van burgers en hulpverleners
 • professionalisering van het werkkader voor de leden van de hulpdiensten, inzake opleiding, materieel, standaard operationele procedures, uniform statuut van beroeps en vrijwilligers van brandweer…

De basisprincipes die gehanteerd worden bij de uitwerking van de hervorming van de civiele veiligheid zijn de volgende:

 • een uniforme werkwijze, waarbij alle brandweerkorpsen (hulpverleningszones) op eenzelfde, efficiënte en veilige manier tussenkomen bij interventies.
 • een doorgedreven samenwerking en efficiëntere taakverdeling tussen hulpverleningszones, en tussen zones en eenheden van de Civiele Bescherming.
 • innovatie, waarbij de beste middelen, opleidingen, procedures en regelgeving onderzocht worden en best practices uitgewisseld kunnen worden.
 • een uniformisering en herwaardering van het administratief en geldelijk statuut van de beroeps- en vrijwillige brandweermannen.
 • schaalvergroting, met een efficiëntere besteding van budget tot gevolg.

In de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid worden de principes van organisatie en werking van de brandweer en de Civiele Bescherming bepaald.

Taakverdeling en opdrachten van de hulpdiensten

Een ontwerp van KB wijzigt de taakverdeling tussen de brandweer en de Civiele Bescherming. Hierbij is er optimaal rekening gehouden met de complementariteit van deze twee hulpdiensten. De brandweer staat in voor de basisopdrachten van de civiele veiligheid, terwijl de Civiele Bescherming de langdurige en gespecialiseerde interventies voor haar rekening neemt.

De mogelijkheid wordt gelaten aan hulpverleningszones om, door middel van een samenwerkingsovereenkomst, ook voor een aantal van de basisopdrachten een beroep te doen op een andere hulpverleningszone of op de operationele eenheden van de Civiele Bescherming.

Dit als andere middelen nodig zijn dan de minimale middelen, zoals voorzien in bijlage 1 van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen.

Wettelijke basis

 • KB van 14 oktober 2013 tot wijziging van het KB van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn.

34 hulpverleningszones

De organisatie van de brandweer gaat op 1/1/2015 volledig over van een gemeentelijke organisatie naar een zonaal systeem. Het KB over de hulpverleningszones verdeelt België in en groepeert de huidige 250 brandweerkorpsen tot 34 hulpverleningszones.

Die zones vormen de organisatiestructuur van de toekomstige brandweer.

Om hulpverleningszone te worden, moeten de operationele prezones in 2014 een aantal voorbereidingen treffen die beschreven staan in de handleiding “De door de gemeenten en de zones te nemen beslissingen om naar hulpverleningszones over te gaan”. In deze handleiding staat ook uitvoerig beschreven hoe een hulpverleningszone er in de toekomst zal uitzien.

Meer informatie over de hulpverleningszones kan je terugvinden in de FAQ hulpverleningszones.

Snelste adequate hulpverlening

Dit principe betekent dat het brandweerkorps dat het snelst op de plaats van een schadegeval kan zijn, tussenkomt. Vroeger was het enkel het territoriaal bevoegde brandweerkorps dat tussenkwam, ongeacht of een ander brandweerkorps eigenlijk sneller op de plaats van het incident kon zijn. Het principe van snelste adequate hulp wordt al sinds 2007 in de praktijk toegepast.

In 2012 is een KB aangenomen dat de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen bepaald. De prezones en hulpverleningszones hebben tot 31 december 2017 om de nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de voorwaarden voorzien in dit Besluit.

De zoneraad

De zoneraad bestaat uit alle burgemeesters van de gemeenten van de zone. De burgemeester is van rechtswege lid van de raad.

Binnen de zoneraad heeft elke burgemeester één stem, behalve bij stemmingen over de begrotingsopmaak, wijzigingen aan de begroting en de jaarrekeningen. In deze gevallen heeft elke burgemeester een evenredig aantal stemmen met de dotatie van zijn/haar gemeente aan de zone. Een koninklijk besluit van 10 juli 2013 legt de berekeningsmodaliteiten vast van het aantal stemmen waarover een zonale adviseur beschikt binnen de raad van de hulpverleningszone.

Een koninklijk besluit van 28 februari 2014 bepaalt bovendien de voorwaarden waaronder een zonale adviseur van een hulpverleningszone die omwille van een handicap zijn/haar mandaat niet alleen kan uitoefenen, zich kan laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

Personeelsbeleid van de hulpverleningszones

Een ontwerp van KB bepaalt de minimale administratieve en operationele functies die het organigram van de zone moet bevatten om het beheer van de zone te verzekeren en om de in het meerjarenbeleidsplan gedefinieerde doelstellingen te bereiken.

De hulpverleningszones worden aangespoord om de middelen onder elkaar te verdelen en om contacten te leggen met andere instanties (gemeenten, provincie, politiezone) om van alle nuttige diensten te kunnen genieten en, in het bijzonder van een administratieve ondersteuning, tegen geringe kosten.

Het beroepspersoneel in de brandweerkorpsen is altijd gemeentepersoneel geweest. Het vrijwilligerspersoneel had een apart statuut. De hulpverleningszones zullen daarentegen enkel uit personeel bestaan dat van de zone afhangt. Dit betekent dat al het brandweerpersoneel een nieuw, uniform statuut krijgt dat in alle hulpverleningszones in België hetzelfde zal zijn.

Meer informatie over het nieuw statuut, salaris en de aanwervingscriteria zijn terug te vinden in de handleiding.

“Het nieuwe ontwerp van administratief en geldelijk statuut van de brandweerlieden”

Het gemeentelijk niveau zal verlaten worden en de zone zal rechtspersoonlijkheid en beslissingsrecht krijgen.

Ook werd de werking van deze korpsen verbeterd door een ingreep van de gouverneur die beslist heeft om in het kader van wet op de brandweerhervorming de snelste adequate hulp (SAH) uit te sturen naast het gemeentelijk territoriaal bevoegd korps.

Vandaar dat nu geregeld 2 korpsen optreden bij dezelfde interventie. In de toekomst zal enkel het snelste adequate korps uitrukken doch daarvoor moet nog de nodige wetgeving geschreven worden. Basis is de wet van 15 mei 2007.

Wist je dat ...

 • Sinds de eerste plannen om de brandweer te hervormen in 2004, hebben vier ministers, nl De Padt, De Wael, Turtelboom en Milquet zich met dit dossier bezig gehouden.
 • Het dossier werd in april 2014 afgerond en start in 2015

Contacteer ons

 • Algemeen nummer: 015/ 280 280
 • Dringende interventie: 112
 • Fax: 015/ 21 97 90
 • brandweer Mechelen