Hoe werkt ze?

De bevolking kan rekenen op ongeveer 18.000 brandweerlieden (vrijwilligers en beroepsmensen), die ingedeeld zijn in 250 brandweerkorpsen over heel België. Je kan de brandweer op elk moment bellen voor dringende hulp op het noodnummer 112. Als het niet dringend is, bel je beter de lokale brandweer.

Hervorming: van 250 brandweerkorpsen naar 34 hulpverleningszones

Om de burgers sneller te helpen, worden de brandweerkorpsen hervormd.

De wet over de civiele veiligheid is in 2007 gestemd en wordt op 1 januari 2015 uitgevoerd.

Zoals bij de politiehervorming in 2000, verlaat men het gemeentelijk niveau om naar een zonaal niveau over te stappen. Alle brandweerlieden krijgen een uniform statuut, zowel de 5627 beroeps brandweerlieden als de 12 194 vrijwilligers.

Interventies

De opdracht van de brandweer is meer dan alleen brandbestrijding. Zij treedt ook op:

 • als ambulancedienst voor spoedgevallen, in opdracht van het hulpcentrum 112/100
 • bij verkeersongevallen, voor de bevrijding van geknelde personen
 • om de openbare weg vrij te maken na een zwaar ongeval
 • bij overstromingen, explosie (bvb gaslekken) instortingen (Leopoldstraat in Luik)
 • bij kleine dagelijks problemen : mensen die geblokkeerd zijn in liften, ...

De brandweer werkt samen met de Civiele Bescherming in geval van grote interventies. De brandweer kan de eenheden van de Civiele Bescherming rechtstreeks oproepen om versterking te bieden.

Brandweermensen kunnen deelnemen aan internationale missies.

Samen met mensen van de Civiele Bescherming, medische hulpverleners en communicatiespecialisten van Defensie vormen zij op dat moment een B-FAST (Belgian First Aid and Support Team). Het B-FAST team kan worden uitgezonden naar een land dat getroffen is door bijvoorbeeld een zware aardbeving zoals enkele jaren geleden in Haïti.

Personeelsbeleid van de hulpverleningszones

Een ontwerp van Koninklijk Besluit bepaalt de minimale administratieve en operationele functies die het organigram van de zone moet bevatten om het beheer van de zone te verzekeren en om de in het meerjarenbeleidsplan gedefinieerde doelstellingen te bereiken.

De hulpverleningszones worden aangespoord om de middelen onder elkaar te verdelen en om contacten te leggen met andere instanties (gemeenten, provincie, politiezone) om van alle nuttige diensten te kunnen genieten en, in het bijzonder van een administratieve ondersteuning, tegen geringe kosten.

Het beroepspersoneel in de brandweerkorpsen is altijd gemeentepersoneel geweest. Het vrijwilligerspersoneel had een apart statuut. De hulpverleningszones zullen daarentegen enkel uit personeel bestaan dat van de zone afhangt. Dit betekent dat al het brandweerpersoneel een nieuw, uniform statuut krijgt dat in alle hulpverleningszones in België hetzelfde zal zijn.

Meer informatie over het nieuw statuut, bekijk de handleiding: “Het nieuwe ontwerp van administratief en geldelijk statuut van de brandweerlieden”

Materieel

Hoe komt een Standaard Operationele Procedure tot stand?

Een Standaard Operationele Procedure is een procedure die beschrijft hoe tussen te komen bij een bepaald incident om het risico voor betrokkenen en hulpverleners zoveel mogelijk te beperken.

Elk incident is echter anders, afhankelijk van de omgeving en omstandigheden.

SOP’s moeten dus beschouwd worden als een best practice waarvan bevelvoerders kunnen afwijken na inschatting en evaluatie van elk incident.

Een SOP komt in verschillende fasen tot stand.

Om de tussenkomst van de brandweermannen en -vrouwen nog veiliger te maken voor de burgers en voor henzelf, wordt bijzondere aandacht besteed aan de aankoop van een geavanceerde uitrusting en aan opleidingen.

De Algemene Directie Civiele Veiligheid legt de verplichtingen voor de hulpverleningszones vast om collectieve en individuele uitrusting ter beschikking te stellen zoals pompen, ladders, beschermingskledij...

De Algemene Directie schrijft ook overheidsopdrachten uit voor geglobaliseerde aankopen.

Per jaar wordt er ongeveer 23 miljoen euro aan geglobaliseerde aankopen voor de brandweer besteed.

De Algemene Directie sluit ook de nodige onderhoudscontracten af. De brandweerkorpsen maar ook de andere federale departementen doen regelmatig beroep op de knowhow van de Algemene directie inzake materieel.

De opleiding

In het bijzonder de voortgezette opleidingen, vormen een essentieel element van de hervorming. Er wordt momenteel een Koninklijk Besluit over de opleidingen voorbereid. Hierin zal het opleidingsparcours “van de basis naar de top” voor brandweermensen en de agenten van de Civiele Bescherming vastgelegd worden.

Daarbij streven we voornamelijk naar uniformiteit en professionalisering.

Met andere woorden, een brandweerman uit Aarlen en een brandweerman uit Oostende zullen hetzelfde niveau van basiskennis hebben. Om te evolueren in hun loopbaan moeten zij meer opleidingen volgen.

Specifieke opleidingen, gekoppeld aan risico’s eigen aan de zone, vullen de basisopleiding aan.

Dit betreft zowel het beroeps- als het vrijwillig personeel.

Alle brandweermannen en –vrouwen krijgen een intensieve brandweeropleiding van 130 uur in één van de 11 brandweerscholen in België. Vanaf 2014 krijgen alle brandweermannen en –vrouwen een verplichte bijscholing.

De Algemene Directie Civiele Veiligheid en Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid coördineren de opleidingen en de bijscholing. Daarvoor trekken ze elk jaar 8 miljoen euro uit.

Wist je dat ...

 • Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken
 • Je kan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 naar de noodoproepcentrales bellen voor hulp.
 • De Civiele Bescherming biedt hulp aan de bevolking bij kleine en grote rampen.

Contacteer ons

 • Algemeen nummer: 015/ 280 280
 • Dringende interventie: 112
 • Fax: 015/ 21 97 90
 • brandweer Mechelen